Kerko

Nexhat Ibrahimi

Nexhat Ibrahimi

Nexhat Ibrahimi

Allahu i madhërishëm thotë: “Ju e kishit shembullin më të lartë në të Dërguarin e Allahut…” (El-Ahzab, 21).

Qytetarët i kthehen paranormales kur shoqëria i neglizhon ata.

Kurbani (therja e kurbanit) është i bazuar në Kur'an dhe Hadith / Sunnet. Allahu xh. sh. në suren El-Kewther thotë: "... dhe preni Kurban " (El-Kewther, 2).

“Dhe ik nga lebrosa siç ik nga luani.” (Ahmedi)

Islami është në mesin e feve monoteiste që e ruajti burimin e vet, kundrejt Judaizmit dhe Krishterimit, që patën burim të vërtetë, por me kalimin e kohës humbën burimin dhe shtrembëruan rrugën. Fillimi i Islamit ishte Meka, Arabia, kurse sot Islami dhe myslimanët gjenden thuajse në të gjitha vendet e botës, kurse numri i tyre po ecën drejt numrit dy miliardë.

Përkundër faktit se roli dhe rundësia e këtij brezi të myslimanëve është theksuar në Kuran dhe hadithe, megjithatë ata nuk janë të njohur sa duhet në mesin e myslimanëve...