Kerko

Mr. Driton Arifi

Mr. Driton Arifi

Mr. Driton Arifi

Mr. Driton Arifi

Në një hulumtim referues rreth domethënies dhe konceptimit të fetvasë si nocion juridik islam, do të vërejmë se kemi të bëjmë me një çështje tejet delikate, tejet të ndjeshme dhe natyrshëm pastaj që marrja me të konsiderohet prej misioneve më të vështira te myslimanët. Me të nuk kishin guximin që të merreshin përpos një kategorie të ngushtë të dijetarëve eminentë.

Nëse shikohen çështjet rreth të cilave ka unanimitet nga dijetarët islamë, gjatë të gjitha kohëve në historinë e mendimeve islame, do të vërejmë se ato janë shumë të pakta në krahasim me ato rreth të cilave ka divergjenca e mospajtime. Prandaj kërkesa është që ato çështje të pakta, të cilat e përbëjnë bazën konceptuale por dhe juridike të Islamit të respektohen e të mos dilet kurrsesi nga ajo kornizë e unanimitetit

Në kohë absurditetesh dhe paradoksesh të shumta, të cilat po përjetojmë, nuk është shumë e çuditshme nëse dëgjojmë ose shohim brenda një kohe të shkurtër provokime të llojllojshme që u bëhen ndjenjave dhe bindjeve më të shenjta të myslimanëve anekënd botës ku jetojnë.