Tema

Bejtullah Gashi

Festim Rizanaj, PhD

Mr. Besim Krasniqi

Doç. Dr. Soner Duman
Përktheu dhe përshtati nga gjuha turke: Abide Gërbeshi

Bajram Zeqiri

Dr. hfz. Safet Hoxha

Pështati: Dr. Sedat Islami

Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Si të largojmë mendimet negative ?!

Ibrahim Iljazi

Ndërtimi i shumë objekteve fetare islame dhe kulturo-arsimore në mënyrë direkte është i lidhur me institucionet e vakëfeve

Edison Hoti

Nocioni “Ashura” është fjalë e gjuhës arabe, që donë të thotë e dhjeta. Me nocionin “ashura” në terminologjinë e islamit nënkuptojmë ditën e dhjetë të muajit Muharrem sipas kalendarit islamik.

Edin Tule
Përktheu dhe përshtati:
Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Shejh Muhamed Hasenejn Makhluf
Përktheu nga arabishtja dhe përshtati në shqip: Muhamed B. Sytari

Përktheu dhe përshtati: Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Mr. Samir B. Ahmeti

Përktheu dhe përshtati nga anglishtja:
Daim Abazi

Mr. Zenel Hajdini