Histori

Për më shumë se nëntëmbëdhjetë shekuj, shqiptarët kanë qenë pjesë e perandorive, të cilat bazoheshin jo te kombi, por te politika dhe feja. Ndikimi i politikës dhe religjioneve kanë qenë thelbësore në jetën e tyre.

Në bazë të dokumenteve arkivore, këto të dhëna që përmbajnë listat, janë nxjerrë nga raporti i Këshillit të Ulemave të rreth-veprimit të Shkupit të vitit 1938-1939.

Listat përmbajnë emrat e vendbanimeve dhe numrin e shtëpive në bazë të raporteve të marra nga zyrat e rrethveprimit për vitin 1935, të cilat përkthehen nga gjuha serbe në gjuhën shqipe

Shqiptarët edhe pse janë ndër popujt më të vjetër në Evropë, shkrimin e kanë të dokumentuar në një periudhë të vonshme, në shek. XV.

Me depërtimin e osmanëve në Kosovë dhe me vendosjen e administrimit të tyre (shek. XIV – XV), dhe pas pranimit të Islamit nga pjesa më e madhe e popullatës së saj, ata, siç është e ditur, kanë sjellë në këto anë të njëjtat parimet të cilat i kishin përvetësuar nga arabët dhe persët.

Me vendosjen e sundimit osman në trojet shqiptare e rrjedhimisht edhe në Kosovë (shek. XIV- XV), dhe sidomos me përhapjen e Islamit, i cili pati ndikim të ndjeshëm edhe në mënyrën e jetesës, por edhe në kulturën materiale e shpirtërore, nisi kontakti i shqiptarëve me kulturën orientale islame

Msc. Abdullah Klinaku

Sikurse dihet, historia e zhvillimit të shkollave dhe të arsimit islam në trojet tona, është e hershme dhe fillon që nga shekulli XV e këndej, gjë që ndërlidhet edhe me historinë e ngritjes së xhamive të para, kurse më vonë edhe me hapjen e shkollave fillore - mejtepeve, shkollave të larta – medreseve etj.

Në këtë punim autori sjell të dhëna të panjohura për veprimtarinë edukativo-arsimore të medresesë “Pirinaz” të Prishtinës dhe rrethanat politiko-shoqërore, në të cilat veproi kjo medrese.

Prof.Asoc.Dr. Fahrush Rexhepi

Organizimi dhe funksionimi i medreseve në trojet shqiptare

Organizimi dhe funksionimi i medreseve në trojet shqiptare