Familja

Familja është grupi shoqëror më i vjetër dhe më i qëndrueshëm, i bazuar në lidhjet bioriprodhuese, biosociale, socio-mbrojtëse dhe socio-ekonomike të burrit dhe gruas dhe fëmijëve të tyre, të cilat janë të ndërlidhura nga formimi i familjes

Në suren Nisa, Allahu i Madhëruar urdhëron: “Adhuroni Allahun dhe mos i shoqëroni Atij asgjë (në adhurim); silluni mirë me prindërit, të afërmit, jetimët, të varfrit, fqinjët e afërt dhe të largët, me atë që keni pranë, me udhëtarin (që ka mbetur ngushtë) dhe me ata që janë robër nën pushtetin tuaj...” (Nisa, 36)

Marrëdhëniet familjare luajnë rol të madh në forcimin dhe qëndrueshmërinë e lidhjes së anëtarëve të familjes dhe ka një ndikim në zhvillimin dhe formimin emocional të fëmijës.

Të moshuarit janë pemët e dinjitetit (Maverdi)

Pengesat martesore nuk duhet të ekzistojnë në momentin e lidhjes së martesës, por nëse nuk janë konstatuar në momentin e lidhjes së martesës, martesa mund të lidhet.

Pengesat martesore janë rrethana dhe fakte që nuk duhet të ekzistojnë në momentin e lidhjes së martesës

Argjent Xheladini

LL.M. Argjent Xheladini

Të gjithë ne ëndërrojmë që të kemi fëmijë shembullorë dhe të gjithë ne mundohemi vazhdimisht të ndryshojmë sjelljet e tyre

Një ndër përgjegjësitë që ka njeriu është edhe edukimi i fëmijëve.

Përshtati nga boshnjakishtja:
Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Nermine Kopriva – Jonuzi

Si muslimanë, ne të gjithë e dimë rëndësinë e namazit. Është gjëja e parë për të cilën do të merremi në llogari para Allahut (xh.sh),

Kur’ani thekson se prindërit nga brendia dhe që nga lindja ndiejnë një dashuri dhe ngrohtësi ndaj fëmijëve

Nuk janë vetëm vlerësimi dhe lëvdatat, apo ndrydhja e ndjenjave të fëmijës, ato që përcaktojnë nivelin e besimit të fëmijës tek vetja.

Përgatiti: Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Prim.med.dr.sci. Ali Iljazi

Fëmijët (që nuk kanë arritur moshën e pubertetit) nuk janë të obliguar të agjërojnë.
Mirëpo, prindërit e tyre ose kujdestarët janë fuqishëm të rekomanduar që t’i inkurajojnë ata për të agjëruar disa ditë

Familja është një institucion hyjnor, origjina e të cilit përkon me krijimin e njeriut, ndërsa lloji njerëzor është rezultat i këtij institucioni.