Kerko

Qoftë falënderuar All-lahu (xh. sh.), i Cili me dritën e librit të Tij e shndriti terrin e Dynjasë, i cili me të i udhëzoi zemrat e lajthitura dhe i bëri të qeta dhe të lehta në shpirtrat e besimtarëve të sinqertë.
Salavatet dhe selamet më të mira qofshin për atë i cili është dërguar si mëshirë për të gjithë botët, fjalët dhe veprat e të cilit janë shembull i ynë në këtë botë kalimtare. Paqja dhe shpëtimi i Tij qoftë mbi familjen e tij të nderuar dhe as’habët (r.a.), por edhe mbi të gjithë ata të cilët ecin rrugës së tij, jetojnë në islam dhe i udhëzojnë të tjerët në rrugën e drejtë deri në ditën e Gjykimit.

A keni dëgjuar ndonjëherë për Moisiun, Jezusin, Konfuçion, Krishnën apo Budën? A keni dëgjuar diçka për Gandin, apo Martin Luter Kingun? Në të kërkuarit e vazhdueshëm të njeriut për pavdekshmërinë dhe kuptimin, shumë liderë dhe heronj, edhe të mirët por, edhe jo të mirët, kanë lënë gjurmë të paraqitjes së tyre në skenën botërore. Respekti dhe nderimet e mëdha të shfaqura në çdo kohë ndër popujt e kombe të ndryshme ndaj këtyre njerëzve, tregojnë nevojën e madhe njerëzore që t' i besojnë dikujt që është më i madh se ta, e të gjitha këto si përpjekje për të tejkaluar kufijtë e kufizimeve personale.

Haxhi si pjesë përbërëse e jetës islame, me të gjithë simbolikën që e ka në vete, e përfshinë tërë jetën njerëzore duke filluar prej h. Ademit, përmes Ibrahimit (a. s.) deri te margaritari i fundit në zinxhirin e shpalljeve të Zotit – Muhammed Mustafaja.

“Kush dëshiron madhështi (krenari e fuqi), e tërë madhështia është tek All-lahu. Te Ai shkojnë fjalët e mira dhe veprat e mira i pranon. Ndërsa ata që kanë qëllime të këqija i pret dënim shumë i rëndë, sepse dredhitë e tyre janë të dështuara.” (Fatir, 10)

Zot, ti je Falës, e do faljen, andaj më fal mua!

„Ne e zbritëm atë (Kur'anin) në natën e Kadrit.
E ku e di ti se ç'është nata e Kadrit?
Nata e Kadrit është më e rëndësishme se një
mijë muaj!Me lejen e Zotit të tyre në (atë natë)
zbresin engjëjt dhe shpirti (Xhibrili) për secilën
çështje. Ajo (që përcakton Zoti) është paqe deri
në agim të mëngjesit.” (El-Kadr: 1-5)

Mbi agjërimin në përgjithësi

Mirë se vjen muaji i madhërishëm i Ramazanit

Falënderimi dhe mirënjohja është si një spirancë që tërheq vëmendjen tonë thellë nën sipërfaqen e trazuar të mendimeve, kohëve, dëshirave dhe fobive të stuhishme, duke e stabilizuar anijen e trazuar të mendjes sonë në qetësinë e thellë të shpirtit dhe hapësirën e bukurive dhe begative të Zotit të
Madhërishëm, e që janë të pranishme kudo përreth nesh.

Përgjigje Mehmet Krajes

Qabeja e nderuar gjendet në qytetin e Mekkës, në qendër të Mesxhidul-Haramit. Është 13 metra e lartë, 12 metra e gjatë dhe 11 metra e gjerë. Ajo është një ndërtesë me katër qoshe, e ndërtuar nga guri.

“Ju mos i shani ata që u luten (idhujtarët), pos All-llahut, e (si hakmarrje) ata të shajnë All-llahun nga armiqësia, duke mos ditur (për madhërinë e Tij). Kështu Ne ia kemi zbukuruar çdo populli veprimin e vet, mandej e ardhmja e tyre është te Zoti i tyre, e Ai do t’i njfojtojë për çdo gjë që kanë bërë.” (El-En’am: 108)

”Lexo,me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi (çdo gjë).
Krijoi njeriun prej një (pike) gjaku të ngjizur.
Lexo se Zoti yt është më bujari!
Ai që e mësoi njeriun të shkruaj me pendë.
I mësoi njeriut atë që nuk e dinte.” (El-Alek, 1-5)

“Dhe mos thoni gënjeshtra me gjuhët tuaja: “Kjo është e lejuar, ndërsa kjo është e ndaluar“, që të mos shpifni gënjeshtra për All-llahun. Ata që shpifin gënjeshtra për All-llahun- për ta nuk ka shpëtim”. (En-Nahl, 16.)

Viti ri, shundi i vjetër, kiç dhe snobizëm

Hixhreti është një ligj universal i pandryshueshëm i All-llahut (xh. sh.), është tradita, rruga, fati dhe sunneti i të gjithë Pejgambereve.