Kur'an

Dispozitat rreth presë së luftës

Dëbimi i fisit Beni-n-Nadir nga Medina

Kjo sure i ka gjithsej 24 ajete, 445 fjalë dhe 1913 shkronja, Ka zbritur pas sures “El-Bejjinetu” dhe para sures 'En-Nasr'. Në radhitjen e Mushafit mban numrin e 59-të, kurse në radhitjen e zbritjes është e 98-ta.

"I Dërguari i besoi asaj që iu shpall prej Zotit të Tij, epo ashtu edhe besimtarët. Secili i besoi Allahut, engjëjve të Tij, shpalljeve të Tij, të dërguarve të Tij. Ne nuk bëjmë dallim për asnjërin nga të dërguarit e Tij dhe thanë: "Iu përgjigjëm (thirrjes), dhe respektuam (urdhrin). Kërkojmë faljen Tënde, o Zoti ynë! Vetëm tek Ti është ardhmëria jonë. Allahu nuk obligon asnjë njeri përtej mundësisë së tij, atij (njeriut) i takon ajo që e fitoi, dhe atij i bie ajo (e keqe) që meritoi. Zoti ynë, mos na dëno nëse harrojmë ose gabojmë ! Zoti ynë, mos na ngarko ne barrë të rëndë, siç i ngarkove ata që ishin para nesh ! Zoti ynë, mos na ngarko me atë për të cilën ne nuk kemi fuqi! Na i shlyej mëkatet, na i mbulo të këqijat, na mëshiro. Ti je mbrojtësi ynë, na ndihmo kundër popullit pabesimtar! (El-Bekare, 285-286).

Kaptina Ali-Imran është kaptinë medinase, e zbritur pas asaj El-Enfal, numëron gjithsej 200 ajete, është e treta sipas radhitjes në Kuran, pas kaptinës El-Bekare, dhe fillon me të njëjtat shkronja "Elif Lam Mim."

"Allahu është një, nuk ka zot tjetër përveç Atij. Ai është mbikëqyrës i përhershëm dhe i përjetshëm. Atë nuk e kap as kotje as gjumë, gjithçka ka në qiej dhe në tokë, është vetëm e Tij. Kush mund të ndërmjetësojë tek Ai, pos me lejen e Tij, e di të tashmen që është pranë tyre dhe të ardhmen, nga ajo që Ai di, të tjerët dinë vetëm aq sa Ai ka dëshiruar. Kursija e Tij (dija-sundimi) përfshin qiejt dhe tokën, kujdesi i Tij ndaj të dyjave, nuk i vjen rëndë, Ai është më i larti, më i madhi". (El-Bekare, 255)

Kaptina "El xhumua; sipas mendimit unanim të dijetarëve, është kaptinë medinase.

1. Ne e zbritëm atë (Kur'anin) në natën e Kadrit.

2. Vallë, kush mund të të tregojë ty se ç'është nata e Kadrit?

3. Nata e Kadrit është më e vlefshme se një mijë muaj!

4. Me urdhrin e Zotit të tyre në të (në atë natë) zbresin melaiket dhe Shpirti (Xhibrili) për secilën çështje.

5. Ajo (natë) është paqe deri në agim të mëngjesit"

(El-Kadr, 1-5)

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

Në lidhje me vlerën e kësaj kaptine janë cekur hadithe të shumta nga i Dërguari i Allahut a.s.. Ja disa prej tye:
- Surja “El-Mulk” bën pjesë në mesin e sureve “El-Mufassal”. Në lidhje me këtë, ka thënë i Dërguari i Allahut s.a.v.s.: “... Jam nderuar (ndaj të Dërguarve të tjerë) me suret “El-Mufassal” (nga sureja Kaf, e është thënë nga El-Huxhurat, deri te En-Nas).”

Në lidhje me vlerën e kësaj sureje janë përcjellë shumë hadithe autentike nga i Dërguari i Allahut si dhe thënie nga sahabët e tij të ndershëm. Ne do t’i përmendim vetëm disa nga hadithet që arrijnë gradën e besueshmërisë: ‘sahih’ dhe ‘hasen’.

Në lidhje me vlerën e sures Jasin janë transmetuar shumë hadithe. Shumë prej tyre janë të vërtetë, të kategorive “sahih” dhe “hasen”, por aty-këtu ka edhe ndonjë hadith “të dobët”, i cili megjithate fuqizohet nga asistenca me hadithe te forta, Sa për ilustrim, do të përmendim disa prej këtyre haditheve që flasin rreth vlerës së kësaj sureje:

Njëqind e dymbëdhjeta sure, el-Ihlas – sinqeriteti, ose Njëshmëria e Zotit(1), është njëra ndër suret më të shkurtra, me katër ajete, në Kur’anin Fisnik.

Përkthimi i Kur`anit me komentim
Xhuzi V- Kapitulli Ali Imran
Ajetet:98-103

Shkruan: Husein Xhozo